Zespół

Andrzej Miziołek

Andrzej Miziołek

 • magister psychologii; trener; certyfikowany psychoterapeuta
 • prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla osób dorosłych i młodzieży cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD), zaburzenia snu i jedzenia, doświadczających rozmaitych trudności życiowych, takich jak kłopoty małżeńskie lub rodzinne, kłopoty w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów, problemy wychowawcze, niskie poczucie własnej wartości i niezadowolenie z życia oraz mających doświadczenie znaczącej straty osobistej, w tym śmierci bliskiej osoby
 • pracuje głównie w nurcie poznawczo-behawioralnym, stosuje także podejście integratywne, wykorzystując elementy terapii systemowej, psychodramę i techniki doświadczeniowe oraz pracę na relacji terapeutycznej
 • posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej
 • posiada certyfikat psychoterapeuty w programie terapii grupowej NEST – New Experience for Survivors of Trauma (Nowe doświadczenie dla osób dotkniętych traumą);
 • ukończył szkolenie uprawniające do prowadzenia treningów zastępowania agresji TZA-ART.
 • przeszedł cykl szkoleniowy „Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin”, prowadzony przez Bogdana de Barbaro
 • pracował w roku 2004 jako psycholog-stażysta w Szpitalu Warszawa-Śródmieście na oddziale dziennym rehabilitacji psychiatrycznej, oraz w Przychodni Lekarskiej Wojskowej Akademii Technicznej, na oddziale dziennym nerwic i oddziale odwykowym
 • w latach 2005-2010 pracował jako psychoterapeuta prowadząc grupy dla osób dotkniętych traumą w programie NEST
 • w latach 2006-2007 pracował jako psycholog rodzinny w świetlicach socjoterapeutycznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Gniazdo”
 • w latach 2006-2009 pracował w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Stowarzyszenia „ASLAN” prowadząc psychoterapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży, psychoterapię grupową, konsultacje i warsztaty, a także obozy terapeutyczne
 • w okresie 2012-2013 pracował jako psychoterapeuta w przychodni przyszpitalnej Instytutu Psychiatrii i Neurologii
 • od roku 2006 do tej chwili prowadzi psychoterapię indywidualną w ramach praktyki własnej
 • prowadzi szkolenia w psychoterapii grupowej NEST
 • prowadzi superwizję indywidualną jako superwizor-aplikant Stowarzyszenia NEST

Kontakt:
e-mail: andrzej.miziolek@gmail.com
telefon: 604 264 338

Witold Simon

urodzony w 1968

 • doktor nauk medycznych; psychiatra, trener, superwizor i psychoterapeuta;
 • prowadzi psychoterapię indywidualną, par oraz grupową dla osób, które zmagają się z depresją, lękiem, problemami z kręgu zaburzeń osobowości, odżywiania, seksualnych lub doświadczyły w swoim życiu przemocy, zaniedbania lub straty ciąży.
 • stosuje podejście integratywne z akcentem na psychoterapię egzystencjalną, humanistyczną, psychodynamiczną, behawioralno-poznawczą, systemową oraz gestalt.
 • jednak nie techniki terapeutyczne ani nie założenia teoretyczne, a więź między psychoterapeutą a pacjentem/klientem postrzega jako główny czynnik niosący zdrowie i zmianę na drodze do autentyczności;
 • prowadzi psychoterapię własną oraz superwizję zarówno osób kształcących się, jak i doświadczonych psychoterapeutów;
 • prowadzi szkolenia w zakresie:
  • – psychoterapii grupowej;
  • – psychoterapii egzystencjalno-humanistycznej;
  • – teorii osobowości oraz zaburzeń osobowości;
  • – psychopatologii;
  • – metodologii badań nad psychoterapią;
 • główne zainteresowania badawcze: proces psychoterapii, skuteczność psychoterapii, trauma, psychoterapia egzystencjalno-humanistyczna;
 • psychoterapię i szkolenia prowadzi po polsku i angielsku
 • swoją pracę, zarówno psychoterapię jak i superwizję, poddaje superwizji;
 • adiunkt w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w latach 2004–2006 oraz 2010–2015;
 • wizytujący profesor w Brigham Young University w Stanach Zjednoczonych w latach 2007–2010;
 • certyfikat superwizora i psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz New Experience for Survivors of Trauma;
 • certyfikat psychoterapeuty European Association of Psychotherapy oraz American Group Psychotherapy Association;
 • przewodniczący New Experience for Survivors of Trauma od 2013 roku;
 • kierownik naukowy kursu psychoterapii organizowanego przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii a akredytowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, od 2013 roku.
 • członek Society for Psychotherapy Research;
 • stypendysta Fundacji Fulbrighta (2007), Fundacji Batorego (1997), Projektu Leonardo da Vinci (2002) oraz Centrum Davida M. Kennedy’ego (2010).

Kontakt:
e-mail: witold.simon@wp.pl
telefon: 695 852 75

Agata Maria Aleksińska

Agata Aleksińska

 • ur. 1979 r.
 • psycholog, certyfikowany i dyplomowany psychoterapeuta, trener grupowy
 • ukończyła psychologię kliniczną SWPS w Warszawie.
 • ukończyła studia podyplomowe z psychoterapii integracyjnej w Warszawie w
  • Instytucie Psychiatrii i Neurologii, pod kierunkiem Prof. M. Siwiak – Kobayashi,
  • Instytucie Psychologii Zdrowia, pod kierunkiem Prof. J. Mellibrudy.
 • ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka INTRA w Warszawie.
 • ukończyła I i II stopień szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Emocjach realizowanego przez Kurta Rendersa w Ośrodku INTRA w Warszawie.
 • dbyła szkolenie z psychoterapii DDA realizowane przez Zofię Sobolewską i Fundację ETOH.
 • aktualnie szkoli się z Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. H. Segal w Warszawie.
 • członek i rekomendowany specjalista Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – certyfikat nr 767.
 • odbyła 5 m – czny /380 godzin/ staż kliniczny w Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • od 2008r. zajmuje się diagnozą kliniczną oraz psychoterapią pacjentów hospitalizowanych psychiatrycznie oraz PZP w Szpitalu Lipno. Pracuje z osobami cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe, osobowości, zaburzenia adaptacyjne, z problemami w relacjach. To główny profil jej praktyki.
 • od 2012r. prowadzi praktykę prywatną, jest właścicielem Ośrodka Psychoterapii Integracyjnej we Włocławku.
 • specjalizuje się w psychoterapii osób, które przeszły traumatyczne dzieciństwo i mają w związku z tym trudności psychologiczne, objawy w życiu dorosłym.
 • posiada doświadczenie w psychoterapii osób zawodowo zajmujących się pomaganiem – psychoterapeutów, psychologów, lekarzy.
 • stosuje psychoterapię integracyjną: techniki terapii poznawczo – behawioralnej, terapii skoncentrowanej na emocjach, terapii psychoanalitycznej. W zależności od rodzaju objawu / problemu, potrzeb pacjenta i jego profilu osobowości pracuje w oparciu o relację, przeniesienie, interpretację, identyfikację przekonań, zmianę zachowań, zmianę schematów doświadczania. Za najważniejsze w psychoterapii uważa zbudowanie dobrej relacji – opartej na dyskrecji, szacunku i poczuciu bezpieczeństwa.
 • praktykę kliniczną poddaje regularnej superwizji.
 • jako psycholog pracuje od 2003r. Była psychologiem dziecięcym w domu dziecka w Lubieniu Kujawskim. Konsultowała nieletnich na oddziale pediatrii w szpitalu lipnowskim. Wspierała psychologiczne pacjentów Hospicjum w Lipnie. Współpracowała z osobami bezdomnymi oraz bezrobotnymi – podopiecznymi ośrodków pomocy społecznej we Włocławku.
 • zajmuje się psychoedukacją – prowadziła wykłady w ramach specjalizacji z pielęgniarstwa psychiatrycznego, warsztaty w Biurze Karier UW, nadzoruje merytorycznie staże kliniczne studentów psychologii i psychoterapeutów, prowadziła warsztaty na konferencji PTP w Toruniu.
 • od 2015roku współpracuje jako biegła z Sądem Rejonowym oraz Prokuraturą Rejonową w Lipnie.
 • jest autorem artykułów popularno – naukowych z dziedziny psychologii klinicznej, psychoterapii.
 • dodatkowe szkolenia i konferencje:
  • Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej: „Minimum z opieki paliatywnej”.
  • Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Rodzin, Sopot: „MMPI – proces badania, analizy danych i interpretacji”.
  • Instytut TSR: „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w praktyce klinicznej”, I stopień.
  • Centrum CBT: „Terapia Poznawczo – Behawioralna Dzieci i Młodzieży”
  • Ośrodek INTRA: „Diagnoza i terapia zaburzeń osobowości „z pogranicza””.
  • Ośrodek INTRA: „Praca z pacjentem chorym onkologicznie”.
  • Ośrodek INTRA: „Psychoterapia psychoz schizofrenicznych”.
  • Ośrodek INTRA: „Focusing – spotkanie z krytykiem wewnętrznym”, C. Missiaen.
  • Ośrodek INTRA: „Pauza i krawędź – warsztat superwizyjny”, C. Missiaen.
  • Uniwersytet Jagieloński „Rola grup Ballinta w doskonaleniu kontaktu terapeutycznego”.
  • Uniwersytet Jagieloński „Integracja w psychoterapii – możliwości i ograniczenia”.
  • Uniwersytet Jagieloński „Praca z parami”.
  • Uniwersytet Warszawski „Agresja w psychoterapii”.
  • Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa: „Przemoc”.
 • Prywatnie interesuje się problematyką holokaustu, teatrem, podróżuje, jej pasją jest fotografia.

Kontakt:
e-mail: a.aleksinska@gmail.com
telefon: 506 159 525

Kateryna Błaszczak

Kateryna Błaszczak

 • Certyfikowany psychoterapeuta, trener i superwizor NEST www.nest-terapia.eu
 • Psychoterapeuta w procesie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym (PTP).
 • Doktor filozofii, psycholog, kulturoznawca.
 • Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię grupową oraz terapię par i rodzin.
 • Pracuje z osobami które doświadczyły takich trudności jak: trauma, zaniedbanie, strata (strata bliskiej osoby; strata ciąży: aborcja, poronienie; strata pracy; zdrowia; pozycji; rozwód; emigracja itp), przemoc (fizyczna, psychiczna, seksualna), wykorzystanie seksualne, uraz, doświadczenie krzywdy, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości. Mają trudności z przebaczeniem i pojednaniem ze znaczącymi osobami, przeżywają kryzys (tożsamości, wieku średniego, egzystencjalny – utrata poczucia sensu życia, izolacja, samotność).
 • Specjalizuje się w terapii par i rodzin przechodzących przez kryzys relacji, stratę, zdradę, obciążenia związane z bezdzietnością, przewlekłą chorobą, zaburzeniami partnera, partnerki lub członka rodziny. Pomaga osobom doświadczającym trudności w komunikacji.
 • W 2015r. ukończyła atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP) pięcioletni kurs psychoterapii pod kierownictwem naukowym prof. B. de Barbaro organizowany przez Zakład Terapii Rodzin (ZTR) i Katedrę Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Odbyła staż kliniczny w Zakładzie Terapii Rodzin (ZTR) w Szpitalu Psychiatrycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • Poza tym w 2002 r. ukończyła prowadzone przez Stowarzyszenie NEST (New Experience for Survivors of Trauma) Szkolenie Pomocy Psychologicznej dla Osób Dotkniętych Traumą oraz związany z nim roczny staż kliniczny w Warszawie. W 2007 uzyskała Certyfikat Psychoterapeuty NEST i podjęła praktykę terapeutyczną pod stałą superwizją.
 • W 2016 r. ukończyła prowadzone przez Stowarzyszenie NEST szkolenie dla Superwizorów. W 2017 uzyskała Certyfikat Superwizora NEST.
 • W 2018 r. ukończyła prowadzone przez Stowarzyszenie NEST szkolenie dla Trenerów i uzyskała Certyfikat Trenera NEST.
 • W latach 2002-2017 współorganizowała i współprowadziła szkolenia NEST w Ukrainie oraz Międzynarodową Konferencję NEST we Lwowie w 2012 i 2018 rr.
 • W latach 2003-2014 wykładała nauki filozoficzne na Uniwersytecie Solomona w Kijowie. Jako pracownik Uniwersytetu w latach 2007-2008 uczestniczyła w Programie Stypendialnym MSZ RP dla młodych naukowców na Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Socjologii Rodziny.
 • Od 2008 prowadziła w Kijowie prywatny gabinet psychoterapii, zajmując się terapią indywidualną, grupową oraz terapią par i rodzin.
 • W latach 2009-2016 prowadziła warsztaty z zakresu rozwoju osobowości we Lwowie i w Trzebini.
 • Od 2014 pracuje w ośrodku Konsonans w Warszawie.
 • Pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym, systemowym i humanistycznym jednocześnie czerpiąc z różnych podejść terapeutycznych i dopasowując sposoby pomagania do indywidualnych potrzeb danej osoby.
 • Swoją pracę poddaję stałej superwizji.
 • Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP), Ukraińskiego Towarzystwa Psychoterapeutów (USP), jest członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia NEST.
 • Zainteresowania zawodowe: psychodrama, terapia egzystencjalna, arteterapia, gestalt.
 • Prowadzi terapię w języku ukraińskim, polskim, rosyjskim.

Kontakt:
e-mail: katrin.miriam@gmail.com
telefon: 577 819 155

Wiesław Błaszczak

Wiesław Błaszczak

 • doktor psychologii, psychoterapeuta
 • Po studiach magisterskich w Instytucie Psychologii KUL pracował jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Psychologii Klinicznej i Osobowości oraz jako terapeuta w prywatnym Ośrodku Terapeutyczno-Szkoleniowym OTS, którego jest współzałożycielem.
 • Szkolił się w pracy narracyjną metodą diagnostyczno-terapeutyczną Self-Confrontation Method H. Hermansa (lata: 1998-2001), w Polskim Instytucie Ericksonowskim (lata: 2005-2008), w Polskim Instytucie Psychodramy pod kierunkiem Sonii Beloch z Psychodrama Institut für Europa (lata: 2009-2011), w międzynarodowym Stowarzyszeniu NEST – The New Experience for Survivors of Trauma (lata 2012-2015) uzyskując certyfikat terapeuty i zostając superwizorem-aplikantem programu terapeutycznego NEST.
 • Doświadczenie kliniczne zdobywał w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, zajmując się pacjentami cierpiącymi na zaburzenia nerwicowe, lękowe, depresyjne i osobowości.
 • Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych. Terapię par najczęściej prowadzi wraz z małżonką specjalizującą się w terapii par i rodzin.
 • Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej głównie z osobami u których występują objawy nerwicy, depresja, zaburzenia osobowości, lęk, strata, stres, trauma, nieprzebaczona wina lub krzywda, kryzys wartości, rozpad związku, niskie poczucie własnej wartości, problemy w podejmowaniu decyzji, skutki mobbingu, trudności w nawiązywaniu i budowaniu bliskich relacji.
 • Szczególne zainteresowania to: psychologia narracyjna, psychologiczne aspekty procesu przebaczenia, psychologia stresu, doświadczenie traumy (ze szczególnym uwzględnieniem PTSD), koncepcja posttraumatycznego wzrostu (PTG), skutki zaniedbania emocjonalnego, kryzysy światopoglądowe i egzystencjalne, rozwój w drugiej połowie życia, antropologia kultury.
 • Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Kontakt:
e-mail: w.blaszczak65@gmail.com
telefon: 600 090 773

Stanisław Oziemski

Stanisław Oziemski

 • Doktor nauk medycznych, specjalista psycholog kliniczny, wykładowca i psychoterapeuta. Prowadzi konsultacje, superwizje i terapie. Pomaga osobom w sytuacjach kryzysowych, z objawami depresyjnymi, nerwicowymi, zaburzeniami osobowości. Kiedy zawsze coś innego jest ważniejsze od Ciebie. Swoją pracę superwizuje i przestrzega zasad psychologicznego kodeksu etycznego.
 • Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym, posiada certyfikat psychoterapeuty i jest superwizorem aplikantem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
 • Prowadzi analityczną psychoterapię grupową, jest certyfikowanym, przez Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”, Analitykiem Grupowym, członkiem europejskich towarzystw psychoterapeutycznych EGATIN i EFPP.
 • Jest specjalistą psychologiem klinicznym, doświadczonym diagnostą, praktykę rozpoczął w 1999 roku, pracował w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, następnie w Centrum Psychoterapii, Komorowie i innych placówkach Szpitala Nowowiejskiego i Szpitala Wolskiego.
 • Jest doktorem nauk medycznych, wykłady prowadził jako adiunkt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jest wykładowcą na wydziałach psychologii Uniwersytetu SWPS i WSFiZ w Warszawie.

Kontakt:
e-mail: s.oziemski@wp.pl
telefon: 602 608 641

Mira Prajsner

Mira Prajsner

 • historyk filozofii, dziennikarz, pedagog, psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień
 • prowadzi psychoterapię par, psychoterapię indywidualną oraz grupową, pracuje z osobami uzależnionymi ( w tym także seksoholikami, osobami uzależnionymi behawioralnie), współuzależnionymi oraz DDA i DDD, prowadzi terapię par dotkniętych problemami wynikającymi z uzależnienia jednego lub obojga partnerów
 • Certyfikowany specjalista terapii uzależnień- certyfikat nr 1736
 • Certyfikowany terapeuta NEST- New Experience for Survivors of Trauma
 • w trakcie szkolenia certyfikacyjnego w zakresie TRE: Tension and Trauma Releasing Excercises
 • w trakcie szkolenia certyfikacyjnego w zakresie Psychoterapii Par IPZ przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 • stosuje podejście systemowe, psychodynamiczne, schematu, skoncentrowane na emocjach oraz gestalt, pracuje pod stałą superwizją
 • ukończyła m.in.:
  • 4-letnie całościowe szkolenie w zakresie Psychoterapii pod kier. prof. Ireny Namysłowskiej akredytowane przez PTP przygotowujące do Certyfikatu Psychoterapeuty PTP
  • Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
  • Studium Psychoterapii Par przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP
  • Studium Terapii Grupowej PTP
  • Studium Psychoterapii Behawioralno-Poznawczej Osób Dorosłych oraz Studium Psychoterapii Behawioralno-Poznawczej Dzieci i Młodzieży
  • Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP
  • Studium Wiedzy o Problemach Alkoholowych
  • Studium Socjoterapii i Profilaktyki Problemów Dzieci i Młodzieży
  • Szkolenie w zakresie pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych traumą – NEST
  • Szkolenia w zakresie psychoterapii PTSD w Instytucie Terapii Gastalt
 • prowadzi szkolenia w zakresie:
  • przeciwdziałania agresji i przemocy w środowisku szkolnym, pracy z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową oraz Zespołem Aspergera, profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez młodzież
  • treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców
  • treningi komunikacji, relaksacji , radzenia sobie ze stresem dla par oraz osób uzależnionych
 • Badacz społeczny, właściciel pracowni badawczej MIRABO, realizuje projekty w zakresie epidemiologii zachowań problemowych dzieci i młodzieży, problematyki wypalenia zawodowego oraz kondycji psychospołeczną rodziców i wychowawców; zrealizowała 25 autorskich projektów badawczych oraz projekty ilościowe i jakościowe we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi, Instytutem Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz sopocką Pracownią Badań Społecznych
 • w latach 1995-2001 pracowała jako dziennikarz w Dziale Form Dokumentalnych Telewizji Polskiej, gdzie realizowała reportaże i filmy dokumentalne o tematyce społecznej i historycznej oraz wywiady m.in. z wybitnymi postaciami Solidarności. Dwukrotnie wyróżniona przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich za reportaże.
 • w latach 1994- 2012 pracowała w miesięczniku psychologicznym Remedium, gdzie w pełniła m.in. funkcję z-cy red. naczelnego; jest autorką ponad 200 artykułów na temat uzależnień behawioralnych, profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży oraz wywiadów i reportaży o tematyce społecznej i psychologicznej w tym cyklu wywiadów „Być rodziem”
 • Od 2013 do grudnia 2016 pracowała jako terapeuta w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Mariańska 1 w Warszawie
 • Od 2008 roku kieruje i pracuje w Pracowni Badawczo-Psychologicznej Mirabo (dostępne rekomendacje w zakresie szkoleń, treningów i projektów badawczych)
 • Od 2013 roku pracuje jako psychoterapeuta w Ośrodku Psychoterapii Konsonans w Warszawie
 • Odbyła długoterminowe staże w Centrum Psychoterapii SWPS, Zespole Terapii Rodzin Grupy Synapsis, Ośrodku Leczenia Uzależnień przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii pod kierunkiem dr n. med. Bohdana Woronowicza, Oddziale Dzieci i Młodzieży IPiN
  Współpracowała jako psychoterapeuta z Centrum Usług Psychologicznych w Warszawie, Warszawskim Centrum Psychologicznym oraz Centrum Psychoterapii SWPS, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integracyjnej oraz Stowarzyszenia NEST oraz wiceprezesem Stowarzyszenia ROPSAN- Rodzice przeciwko Sprzedaży Alkoholu Niepełnoletnim.
 • Mama trzech synów
 • pasje: joga, film, muzyka, podróże i literatura iberoamerykańska
 • motto: Sam bądź zmianą, której oczekujesz w świecie oraz Nieważne skąd czerpiesz, ważne dokąd to zaniesiesz

Kontakt:
e-mail: miraprajs@o2.pl
telefon: 604 634 580