Witold Simon

 1. Simon, W., Śliwka, P., Sobański, J.A., Klasa, K., Sala, P., Żak, W., Busath, G., & Lambert, M.J. (2013). The Polish version of the Outcome Questionnaire (OQ-45.2): A cross-cultural factorial validation and reliability. Clinical Psychology and Psychotherapy (w recenzji),
 2. Simon, W., Lambert, M. J., Busath, G., Vazquez, A., Berkeljon, A., Hyer, K., Granley, M., & Berrett, M. (2013). Effects of providing patient progress feedback and clinical support tools to psychotherapists in an inpatient eating disorders treatment program: A randomized controlled study. Psychotherapy Research (w recenzji),
 3. Busath, G., Harper, P., Vazquez, A., Simon, W., Lambert, M. J. & Barrett, M. (2013). Improving therapy through feedback: A case study of the OQ-45.2 in a clinical setting (w recenzji),
 4. Sobański, J. A., Klasa, K., Müldner-Nieckowski, Ł., Simon. W., Mielimąka, M., Dembińska, E., & Rutkowski, K. (2013). Dlaczego ocena efektów psychoterapii powinna być kompleksowa. Studium przypadku. Psychiatria i Psychoterapia (w recenzji),
 5. Berkeljon, A., Simon, W., & Lambert, M. J. (2013). A comparison of rational and empirical methods of psychotherapy outcome prediction for individuals with eating disorders (w recenzji),
 6. Simon, W., Sala, P., & Wójtowicz, S. (2013). Czynniki motywacyjne a długoterminowa dynamika objawów, koherencji i cech osobowościowych – badanie katamnestyczne psychoterapii stacjonarnej osób dorosłych (w recenzji),
 7. Simon, W. (2012). Mourning the Person One Could Have Become: On the road from trauma to authenticity. Lanham, MD, USA: Jason Aronson, streszczenie
 8. Simon, W., Lambert, M. J., Harris, M. W., Busath, G., & Vazquez, A. (2012). Providing patient progress information and clinical support tools to therapists: Effects on patients at risk of treatment failure. Psychotherapy Research. 22 (6), 638-647, streszczenie
 9. Simon, W. & Śliwka, P. (2012). Effectiveness of group psychotherapy for adult outpatients traumatized by abuse, neglect and/or pregnancy loss: A multiple site, pre-post-follow-up, naturalistic study. International Journal of Group Psychotherapy, 62 (2), 283-308, streszczenie
 10. Sala, P., & Simon, W. (2011). Nasilenie ogólnych objawów psychopatologicznych, czynników motywacyjnych oraz poczucia koherencji u chorych z rozpoznaniem anoreksji i bulimii psychicznej. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 3 (20), 185-192,
 11. Simon, W., & Lambert, M. J. (2010). Los efectos de las psicoterapias en los pacientes con trastornos de la personalidad. W: A. Belloch- Fuster & H. Fernández-Álvarez (Red.). Tratado de trastornos de personalidad (str. 389 – 401), Madrid, Editorial Síntesis,
 12. Gajowy, M., Mikułowicz, D., Sala, P. & Simon, W. (2010). Przedwczesne przerywanie psychoterapii grupowej – specyfika zjawiska i sugestie jego ograniczania. Psychoterapia, 2 (153), 33- 48,
 13. Simon, W. (2010). Meta-analiza w badaniach nad skutecznością psychoterapii, część I: pytania badawcze, przegląd literatury, kodowanie danych. Psychiatria i Psychoterapia, 2 (6), 3-12, streszczenie
 14. Simon, W. (2010). Meta-analiza w badaniach nad skutecznością psychoterapii, część II: rodzaje wielkość efektu, testowanie homogeniczności, zmienne mediujące i moderujące. Psychiatria i Psychoterapia, 2 (6), 13-24, streszczenie
 15. Simon, W. (2010). Meta-analiza w badaniach nad skutecznością psychoterapii, część III: losowy i stały model efektu, ważenie wielkości efektu, binominalna wielkość efektu, przycinanie danych, replikacje, przykłady meta-analiz. Psychiatria i Psychoterapia, 2 (6), 25-32, streszczenie
 16. Lambert, M. J. & Simon, W. (2010). Die therapeutische Beziehung. W: S. F. Hick & T. Bien (Red). M. Schaefer (tłum.). Achtsamkeit in der therapeutischen Beziehung. (str. 41-62). Freiburg im Breisgau, Niemcy: Arbor Verlag,
 17. Simon, W. (2009). Follow-up psychotherapy outcome of patients with dependent, avoidant and obsessive-compulsive personality disorders – a meta-analytic review. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 13 (2), 1-12, streszczenie
 18. Chazan, B., & Simon W. (Red). (2009). Aborcja: przyczyny, następstwa, terapia Wrocław, Wydawnictwo Wektory, streszczenie
 19. Lambert, M. J., & Simon, W. (2008). The therapeutic relationship: Central and essential in psychotherapy outcome. W: S. F. Hick & T. Bien (Eds.) Mindfulness and the therapeutic relationship. (str. 19-33), New York, USA: Guilford Press, streszczenie
 20. Simon, W., Gajowy, M., Mikułowicz, D., & Sala, P. (2008). The outcome of inpatient psychotherapy and the duration of previous psychotherapy treatment. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 4, 5-19, streszczenie
 21. Simon, W., & Siwiak-Kobayashi, M. M. (2008). Activity versus helplessness: Motivational factors and the psychotherapeutic change. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 3, 51-60, streszczenie
 22. Simon, W. (2008). Czynniki motywacyjne a wynik psychoterapii, Psychiatria Polska, 3, 335-352, streszczenie
 23. Simon, W., Gajowy, M., Mikułowicz, D., & Sala, P. (2007). Wyniki psychoterapii w warunkach stacjonarnych a czas trwania wcześniejszej psychoterapii, Psychiatria Polska, 1 (41), 129-148,
 24. Gajowy, M., Simon, W., & Śliwka, P. (2006). The process of pair bonding formation, selected sexual factors. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 10 (3), 37-64, streszczenie
 25. Simon, W., Gajowy, M., & Śliwka, P. (2006). The effectiveness of attenuation of disadvantageous pair bonding from the past: a pilot study. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 10 (3), 65-84, streszczenie
 26. Simon, W. (2006). Eklektyczna psychoterapia indywidualna pacjentki z dystymią – opis przypadku, Psychiatria Polska, 3 (40), 515-538, streszczenie
 27. Simon, W. (2006). Sindromi wtrati wagithosti, nasillja, zaniedbannija – terappija. Lviv, Ukraine: WWN,
 28. Sala, P., Gajowy, M., Marchewka, D., & Simon, W. (2005). Czynniki motywacyjne w psychoterapii zaburzeń odżywiania się, Psychiatria Polska, 4 (39), 731-740,
 29. Aleksandrowicz, J. W., Klasa, K., Romejko-Borowiec, A., Simon, W., Siwiak-Kobayashi, M. M., & Sobański, J. A. (2005). Internetowy kurs podstaw teoretycznych psychoterapii (Septimus) – w ocenie studentów i prowadzących, Psychoterapia 2 (133), 85-94,
 30. Simon, W. (2005). Elektrowstrząsy: aspekty medyczne, prawne i etyczne. W: A. Muszla (Red.) Encyklopedia Bioetyki, (red. 132-136), Radom, Wydawnictwo Polwen,
 31. Jaworski, R., Rusak, A. & Simon, W. (Red.) (2004). Wobec cierpienia. Płock, Wydawnictwo Płockie,
 32. Simon, W. (2004). Cierpienie sprawców przemocy. W: R. Jaworski, A. Rusak, & W. Simon (Red.) Wobec cierpienia, (str.123-136) Płock, Wydawnictwo Płockie,
 33. Simon, W. (2004). Homo viator. W: R. Jaworski, A. Rusak, & W. Simon (Red.) Wobec cierpienia, (str.257-260), Płock, Wydawnictwo Płockie,
 34. Gajowy, M., Marchewka, D., Sala, P., & Simon, W. (2004). Analiza przyczyn przerywania psychoterapii grupowej (drop-out) w aspekcie czynników specyficznych dla pacjenta, Psychoterapia, 2 (129), 47-55,
 35. Mikułowicz, D., Sala, P., & Simon, W. (2004). Pacjent – podmiot leczenia w psychoterapii na przykładzie logo i nooterapii. Nowiny Psychologiczne, 1, 49-56,
 36. Simon, W. (2003). Konsekwencje aborcji u kobiet. W: J. Meder (Red.) Problemy zdrowia psychicznego kobiet. (str. 78-96), Kraków, Biblioteka Psychiatrii Polskiej,
 37. Simon, W., Marchewka, D., & Sala, P. (2002). Motywacja a psychoterapia. Psychoterapia, 4 (123), 5-22, streszczenie
 38. Sala, P., Marchewka, D., & Simon, W. (2002). Porzucanie leczenia (drop-out) w psychoterapii zaburzeń odżywiania. Psychoterapia, 1 (120), 33-40,
 39. Gajowy, M., & Simon, W. (2002). Przemoc, zaniedbanie w dzieciństwie oraz straty ciąży – ich wzajemne powiązania oraz psychologiczne konsekwencje tych powiązań, Psychiatria Polska 6 (36), 911-927, streszczenie
 40. Simon, W., & Gajowy, M. (2002). Terapia grupowa dla osób doświadczających następstw przemocy, zaniedbania i utraty ciąży. Psychiatria Polska, 6 (36), 929-944, streszczenie
 41. Simon, W. (2002). Okiem polskiego psychiatry i psychoterapeuty. W: W. F. Maestri. Nie trać nadziei. Problemy kobiet po aborcji. (str. 104-111), Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów.
 42. Simon, W. (2001). Syndromy Preruseni Tehotenstvi, Nasili, Zanedbani, Terapie. Jeseniky, Czech Republic: Rodinna Porada,
 43. Simon, W. (1998). Zespoły Utraty Ciąży, przemoc, zaniedbanie, terapia. Wrocław, Wydział Ochrony Zdrowia Urzędu Miejskiego.