Wiesław Błaszczak

 • Błaszczak, W. (2004). Narracja jako sposób rekonstruowania i konstruowania historii życia w terapii Metodą Konfrontacji z Sobą H. Hermansa, [W:] E. Dryll & A. Cierpka (red.), Narracja. Koncepcje i badania psychologiczne (s. 241-251), Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 • Błaszczak, W. (2004). Rozwój osobowości po doświadczeniu realnego zagrożenia życia, Przegląd Psychologiczny, 1, 61-75.
 • Błaszczak, W. (2003). W: Book of Abstracts 24th International Conference Stress and Anxiety “Narrative Aspects of Reaction to Life Threatening Situations in the Frame of Hobfoll’s Stress Model”, Lizbona, 10-12.07.2003, s. 142
 • Błaszczak, W. & Oleś, P. (2002). Badanie zmian w systemie znaczeń osobistych Metodą Konfrontacji z Sobą, [W:] wobec. Kubacka-Jasiecka (red.), Człowiek wobec zmiany. Rozważania psychologiczne (s.53-66), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Błaszczak, W. (2002). Pozycja self  a reinterpretacja doświadczeń traumatycznych W: Program XXXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w perspektywie XXI wieku”, Lublin, 5-8.09.2002, s. 56.
 • Błaszczak, W. (2001). Kryzys wywołany doświadczeniem realnego zagrożenia życia jako szansa rozwoju, [W:] K. Popiołek (red.), Człowiek w sytuacji zagrożenia. Kryzysy, katastrofy, kataklizmy (s. 192 – 203), Poznań, SPA.
 • Błaszczak W. (2001). Radzenie sobie ze stresem w kontekście
  teoretycznych i empirycznych badań nad procesem przebaczenia W: Program
  ogólnopolskiej konferencji naukowej „Radzenie sobie ze stresem w różnych
  dziedzinach życia”, Ustroń, 11-13.05.2001, s. 19.
 • Błaszczak, W. (2000). Wspomaganie procesu przebaczenia, [W:] J. Makselon & B. Soiński (red.), Człowiek przełomu tysiącleci. Problemy psychologiczne (s. 89 – 99), Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
 • Błaszczak, W. (2000). Reinterpretacja doświadczenia zagrożenia życia jako sposób radzenia sobie ze stresem, Nowiny psychologiczne, 2, 39-51.
 • Błaszczak W. (2000). Crisis and reevaluation of life threatening situation W: Conference Program and Abstract Book: First International Conference on The Dialogical Self: Recent trends in the study of meaning construction, University of Nijmegen, 23-26.06.2000, s. 31.
 • Błaszczak W. (1999). Interpretacja i reinterpretacja doświadczenia zagrożenia życia, W: Program XXX Jubileuszowego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa, 9-12.09, 1999, s. 59.
 • Błaszczak, W. (1997). Zachowania autodestrukcyjne uwarunkowane nie przebaczoną krzywdą, [W:] P. Oleś (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości. (s. 235 – 242), Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.