Przemoc, zaniedbanie w dzieciństwie oraz straty ciąży – ich wzajemne powiązania oraz psychologiczne konsekwencje tych powiązań

Gajowy, M., & Simon, W. (2002). Przemoc, zaniedbanie w dzieciństwie oraz straty ciąży – ich wzajemne powiązania oraz psychologiczne konsekwencje tych powiązań, Psychiatria Polska 6 (36), 911-927,

Streszczenie:
Autorzy opierając się na wybranej literaturze, w pierwszej części artykułu opisują różnorodne definicje i podejścia do następstw przemocy (słownej, emocjonalnej, seksualnej i fizycznej), zaniedbania (fizycznego i emocjonalno-intelektualnego) oraz straty ciąży (w szczególności poronienia i aborcji). Następnie przedstawiają prace wykazujące różnorakie powiązania pomiędzy przemocą i stratą ciąży. Przedstawione są także powiązania pomiędzy różnymi rodzajami przemocy i zaniedbania. Omawiane w artykule rodzaje strat ciąży mają podobne skutki psychologiczne, jednak mogą się one różnić specyfiką i nasileniem, co wynika głównie z faktu różnego stopnia przyczyniania się kobiety do straty. W oparciu o przedstawione powiązania w ostatniej części pracy prezentowane są psychologiczne skutki takich zależności. Obserwacje kliniczne wykazują, że doświadczenie przemocy i zaniedbania w dzieciństwie zwiększa wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia straty ciąży u dorosłej już osoby. Natomiast strata dziecka jest jednym ze źródeł przemocy lub zaniedbania wobec dzieci narodzonych.
Słowa kluczowe: przemoc, zaniedbanie, utraty ciąży, ich kombinacja