Nasze publikacje

Witold Simon

 1. Simon, W., Śliwka, P., Sobański, J.A., Klasa, K., Sala, P., Żak, W., Busath, G., & Lambert, M.J. (2013). The Polish version of the Outcome Questionnaire (OQ-45.2): A cross-cultural factorial validation and reliability. Clinical Psychology and Psychotherapy (w recenzji),
 2. Simon, W., Lambert, M. J., Busath, G., Vazquez, A., Berkeljon, A., Hyer, K., Granley, M., & Berrett, M. (2013). Effects of providing patient progress feedback and clinical support tools to psychotherapists in an inpatient eating disorders treatment program: A randomized controlled study. Psychotherapy Research (w recenzji),
 3. Busath, G., Harper, P., Vazquez, A., Simon, W., Lambert, M. J. & Barrett, M. (2013). Improving therapy through feedback: A case study of the OQ-45.2 in a clinical setting (w recenzji),
 4. Sobański, J. A., Klasa, K., Müldner-Nieckowski, Ł., Simon. W., Mielimąka, M., Dembińska, E., & Rutkowski, K. (2013). Dlaczego ocena efektów psychoterapii powinna być kompleksowa. Studium przypadku. Psychiatria i Psychoterapia (w recenzji),
 5. Berkeljon, A., Simon, W., & Lambert, M. J. (2013). A comparison of rational and empirical methods of psychotherapy outcome prediction for individuals with eating disorders (w recenzji),
 6. Simon, W., Sala, P., & Wójtowicz, S. (2013). Czynniki motywacyjne a długoterminowa dynamika objawów, koherencji i cech osobowościowych – badanie katamnestyczne psychoterapii stacjonarnej osób dorosłych (w recenzji),
 7. Simon, W. (2012). Mourning the Person One Could Have Become: On the road from trauma to authenticity. Lanham, MD, USA: Jason Aronson, streszczenie
 8. Simon, W., Lambert, M. J., Harris, M. W., Busath, G., & Vazquez, A. (2012). Providing patient progress information and clinical support tools to therapists: Effects on patients at risk of treatment failure. Psychotherapy Research. 22 (6), 638-647, streszczenie
 9. Simon, W. & Śliwka, P. (2012). Effectiveness of group psychotherapy for adult outpatients traumatized by abuse, neglect and/or pregnancy loss: A multiple site, pre-post-follow-up, naturalistic study. International Journal of Group Psychotherapy, 62 (2), 283-308, streszczenie
 10. Sala, P., & Simon, W. (2011). Nasilenie ogólnych objawów psychopatologicznych, czynników motywacyjnych oraz poczucia koherencji u chorych z rozpoznaniem anoreksji i bulimii psychicznej. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 3 (20), 185-192,
 11. Simon, W., & Lambert, M. J. (2010). Los efectos de las psicoterapias en los pacientes con trastornos de la personalidad. W: A. Belloch- Fuster & H. Fernández-Álvarez (Red.). Tratado de trastornos de personalidad (str. 389 – 401), Madrid, Editorial Síntesis,
 12. Gajowy, M., Mikułowicz, D., Sala, P. & Simon, W. (2010). Przedwczesne przerywanie psychoterapii grupowej – specyfika zjawiska i sugestie jego ograniczania. Psychoterapia, 2 (153), 33- 48,
 13. Simon, W. (2010). Meta-analiza w badaniach nad skutecznością psychoterapii, część I: pytania badawcze, przegląd literatury, kodowanie danych. Psychiatria i Psychoterapia, 2 (6), 3-12, streszczenie
 14. Simon, W. (2010). Meta-analiza w badaniach nad skutecznością psychoterapii, część II: rodzaje wielkość efektu, testowanie homogeniczności, zmienne mediujące i moderujące. Psychiatria i Psychoterapia, 2 (6), 13-24, streszczenie
 15. Simon, W. (2010). Meta-analiza w badaniach nad skutecznością psychoterapii, część III: losowy i stały model efektu, ważenie wielkości efektu, binominalna wielkość efektu, przycinanie danych, replikacje, przykłady meta-analiz. Psychiatria i Psychoterapia, 2 (6), 25-32, streszczenie
 16. Lambert, M. J. & Simon, W. (2010). Die therapeutische Beziehung. W: S. F. Hick & T. Bien (Red). M. Schaefer (tłum.). Achtsamkeit in der therapeutischen Beziehung. (str. 41-62). Freiburg im Breisgau, Niemcy: Arbor Verlag,
 17. Simon, W. (2009). Follow-up psychotherapy outcome of patients with dependent, avoidant and obsessive-compulsive personality disorders – a meta-analytic review. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 13 (2), 1-12, streszczenie
 18. Chazan, B., & Simon W. (Red). (2009). Aborcja: przyczyny, następstwa, terapia Wrocław, Wydawnictwo Wektory, streszczenie
 19. Lambert, M. J., & Simon, W. (2008). The therapeutic relationship: Central and essential in psychotherapy outcome. W: S. F. Hick & T. Bien (Eds.) Mindfulness and the therapeutic relationship. (str. 19-33), New York, USA: Guilford Press, streszczenie
 20. Simon, W., Gajowy, M., Mikułowicz, D., & Sala, P. (2008). The outcome of inpatient psychotherapy and the duration of previous psychotherapy treatment. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 4, 5-19, streszczenie
 21. Simon, W., & Siwiak-Kobayashi, M. M. (2008). Activity versus helplessness: Motivational factors and the psychotherapeutic change. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 3, 51-60, streszczenie
 22. Simon, W. (2008). Czynniki motywacyjne a wynik psychoterapii, Psychiatria Polska, 3, 335-352, streszczenie
 23. Simon, W., Gajowy, M., Mikułowicz, D., & Sala, P. (2007). Wyniki psychoterapii w warunkach stacjonarnych a czas trwania wcześniejszej psychoterapii, Psychiatria Polska, 1 (41), 129-148,
 24. Gajowy, M., Simon, W., & Śliwka, P. (2006). The process of pair bonding formation, selected sexual factors. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 10 (3), 37-64, streszczenie
 25. Simon, W., Gajowy, M., & Śliwka, P. (2006). The effectiveness of attenuation of disadvantageous pair bonding from the past: a pilot study. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 10 (3), 65-84, streszczenie
 26. Simon, W. (2006). Eklektyczna psychoterapia indywidualna pacjentki z dystymią – opis przypadku, Psychiatria Polska, 3 (40), 515-538, streszczenie
 27. Simon, W. (2006). Sindromi wtrati wagithosti, nasillja, zaniedbannija – terappija. Lviv, Ukraine: WWN,
 28. Sala, P., Gajowy, M., Marchewka, D., & Simon, W. (2005). Czynniki motywacyjne w psychoterapii zaburzeń odżywiania się, Psychiatria Polska, 4 (39), 731-740,
 29. Aleksandrowicz, J. W., Klasa, K., Romejko-Borowiec, A., Simon, W., Siwiak-Kobayashi, M. M., & Sobański, J. A. (2005). Internetowy kurs podstaw teoretycznych psychoterapii (Septimus) – w ocenie studentów i prowadzących, Psychoterapia 2 (133), 85-94,
 30. Simon, W. (2005). Elektrowstrząsy: aspekty medyczne, prawne i etyczne. W: A. Muszla (Red.) Encyklopedia Bioetyki, (red. 132-136), Radom, Wydawnictwo Polwen,
 31. Jaworski, R., Rusak, A. & Simon, W. (Red.) (2004). Wobec cierpienia. Płock, Wydawnictwo Płockie,
 32. Simon, W. (2004). Cierpienie sprawców przemocy. W: R. Jaworski, A. Rusak, & W. Simon (Red.) Wobec cierpienia, (str.123-136) Płock, Wydawnictwo Płockie,
 33. Simon, W. (2004). Homo viator. W: R. Jaworski, A. Rusak, & W. Simon (Red.) Wobec cierpienia, (str.257-260), Płock, Wydawnictwo Płockie,
 34. Gajowy, M., Marchewka, D., Sala, P., & Simon, W. (2004). Analiza przyczyn przerywania psychoterapii grupowej (drop-out) w aspekcie czynników specyficznych dla pacjenta, Psychoterapia, 2 (129), 47-55,
 35. Mikułowicz, D., Sala, P., & Simon, W. (2004). Pacjent – podmiot leczenia w psychoterapii na przykładzie logo i nooterapii. Nowiny Psychologiczne, 1, 49-56,
 36. Simon, W. (2003). Konsekwencje aborcji u kobiet. W: J. Meder (Red.) Problemy zdrowia psychicznego kobiet. (str. 78-96), Kraków, Biblioteka Psychiatrii Polskiej,
 37. Simon, W., Marchewka, D., & Sala, P. (2002). Motywacja a psychoterapia. Psychoterapia, 4 (123), 5-22, streszczenie
 38. Sala, P., Marchewka, D., & Simon, W. (2002). Porzucanie leczenia (drop-out) w psychoterapii zaburzeń odżywiania. Psychoterapia, 1 (120), 33-40,
 39. Gajowy, M., & Simon, W. (2002). Przemoc, zaniedbanie w dzieciństwie oraz straty ciąży – ich wzajemne powiązania oraz psychologiczne konsekwencje tych powiązań, Psychiatria Polska 6 (36), 911-927, streszczenie
 40. Simon, W., & Gajowy, M. (2002). Terapia grupowa dla osób doświadczających następstw przemocy, zaniedbania i utraty ciąży. Psychiatria Polska, 6 (36), 929-944, streszczenie
 41. Simon, W. (2002). Okiem polskiego psychiatry i psychoterapeuty. W: W. F. Maestri. Nie trać nadziei. Problemy kobiet po aborcji. (str. 104-111), Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów.
 42. Simon, W. (2001). Syndromy Preruseni Tehotenstvi, Nasili, Zanedbani, Terapie. Jeseniky, Czech Republic: Rodinna Porada,
 43. Simon, W. (1998). Zespoły Utraty Ciąży, przemoc, zaniedbanie, terapia. Wrocław, Wydział Ochrony Zdrowia Urzędu Miejskiego.

Mira Prajsner

 1. Prajsner, M. (2013). Seksoholizm… kiedy przyjemność staje się niebezpieczna. Remedium, s.10-12.(1)
 2. Prajsner, M.(2012). Patologiczny hazard. Remedium, s.1-3 (7)
 3. Prajsner, M. (2012). Uzależnienie od gier komputerowych. Remedium, s.1-3 (9)
 4. Prajsner, M. (2012). SLI- specyficzne zaburzenia językowe – diagnoza, interwencja, terapia.Remedium,s.1-3 (10)
 5. Prajsner, M. (2012). Ciemna strona sieci – uzależnienie od cyberseksu: diagnoza, rozpowszechnienie i leczenie, Remedium,s.1-3 (10)
 6. Prajsner, M. (red.) (2004). Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych. wyd. PARPA, Warszawa.
 7. Prajsner, M. (red.) (2004). Alkohol a zachowania problemowe młodzieży. Opinie i badania. Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, Warszawa.
 8. Prajsner, M. (red.) (2003). Młodzież z grup ryzyka. Wydawnictwo PARPA,Warszawa.
 9. Prajsner, M. (1998). Perspektywy polskiej profilaktyki problemowej. Wydawnictwo Fundacji ETOH-Toret, Warszawa, 1998.
 10. Prajsner, M. (tłum.) (1997). Lokalne działania dotyczące problemów alkoholowych. Seria: Alkohol a zdrowie. Wydawnictwo PARPA, Warszawa.
 11. Prajsner, M. (tłum.) (1995) Test rozpoznawania zaburzeń związanych z używaniem alkoholu. Wydawnictwo PARPA, Warszawa.
 12. Prajsner, M. (tłum.) (1994). Alkohol a przemoc w społeczeństwie. Seria: Alkohol a zdrowie. Wydawnictwo PARPA, Warszawa.